Ohjeet

Graafinen sanasto

Graafinen sanastomme määrittelee laajan valikoiman tuttuja tai vähän tuntemattomampiakin alan termejä.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y


Akromaattinen
erottelumenetelmä, jossa korvataan aina ja kokonaan mustalla kolmiväriyhdistelmän
pienimmän osavärin määrä (GCR 100 %)
Amplitudimoduloitu rasterointi (AM)
rasteripisteen koko vaihtelee sävyn mukaan ja niiden välinen etäisyys
pysyy vakiona
Arkki
usean sivun kokonaisuus, joka painetaan kerralla ja jota taittamalla saadaan
sen sisältämät sivut luettavaan järjestykseen
Arkkialistus
paperiarkkien syöttölaite painokoneessa
Arkkiasemointi
sivujen sijoittaminen koko painoarkin kokoiselle alueelle siten, että arkin
taittamisen jälkeen sivut ovat oikeassa järjestyksessä
Arkkipaino
painolaitos, jossa käytetään pieniin painoksiin, mutta laajaan
kokovalikoimaan soveltuvia arkkipainokoneita
Arkkipainokone
laaka- tai kohopainokone, jossa paperi alistetaan yksitellen koneeseen leikattuina
arkkeina
Arkkisyväpainokone
syväpainokone, jossa paperi alistetaan yksitellen koneeseen leikattuina
arkkeina
Arkkitaitto
arkkipainatuksen jälkeen tehtävä koneellinen taittelu
Arkkitulostus
kaikkien painettavan arkin sivujen tulostaminen kerralla oikeaan järjestykseen
painolevyn valotusta varten
Asemointi
lopullisen sivun valmistaminen sivusuunnitelman mukaan
Aukko
linssiyhdistelmään kuuluva säädettävä yleensä
pyöreä aukko, jolla voidaan säätää läpimenevän
valon määrää
Aurataitto
paperirataa keskeltä taittava kolmiomainen aura


CD
optisesti luettava levy, johon voidaan tallettaa suuri määrä
kuva- tai muuta tietoa numeerisessa muodossa
CIELAB, CIELUV
eräitä standardoituja, ns. yhtenäisiä värinesitystapoja,
joiden värikoordinaattien numeeriset arvot vastaavat ihmisen värinhavaintokykyä
CMYK
lyhenne neliväripainatuksen osaväreistä syaani, magenta, keltainen
ja musta
Coldset-Offset
offset-painomenetelmä, jossa käytetään nopeasti kuivuvia
painovärejä, eikä kuivausuunia tarvita
CT
lyhenne sävykuvamuodosta


De-kompressio
pakatun tiedoston purkaminen takaisin luettavaan muotoon
Densitometri
tummuusmittari, jolla voidaan mitata myös värillisiä värejä
vastaväristen suotimien läpi
Diapositiivi
läpivalaistava värikuva
Digitaalikamera
kamera, joka muuttaa valotetun kuvan pisteittäin sähköiseen ja
numeeriseen muotoon
Digitaalinen arkkiasemointi
sivutiedostojen sijoittaminen oikeille paikoilleen ohjelmallisesti ennen tulostusta
Digitaalinen painaminen
elektrofotografiaan perustuva nopea monivärikopiointimenetelmä, jossa
painopinta valotetaan jatkuvasti tulostamalla suoraan tiedostoista elektrostaattisella
menetelmällä
Digitaalinen taitto
valmiin tekstin sijoittaminen sivulle sivunvalmistusohjelmalla
Digitaalivedostus
vedostaminen suoraan tiedostosta
Dispersiolakka
infrapunavalolla kuivattava vesiohenteinen lakka
DTP
sivunvalmistus mikrotietokoneella
Duotone
kaksivärikuva tai -painatus, jossa toisena osavärinä on yleensä
musta


ELBO
syväpainosylinterillä väriä siirtävien kuppien tilavuuden
pienentäminen tai täyttäminen kokonaan valikoidusti nikkelillä
sähkön avulla
Elektrofotografia
sähköisesti varatun puolijohdepinnan valoherkkyyteen ja valottamiseen
perustuva kopiointimenetelmä
Elektroninen sivuasemointi
lopullisen sivun valmistaminen tietokoneen ja ohjelmiston avulla
Elektroninen taitto
sivutaitto tietokoneen ja ohjelmiston avulla
Elektrostaattinen värivedostus
valokopiontitekniikkaan eli elektrofotografiaan ja värillisiin väriaineisiin
perustuva vedostusmenetelmä
EPS
lyhenne eräästä kuvan tallennusmuodosta
Epäterävä maskaus
yksityiskohtien korostaminen kahden erikokoisen lukualueen sävyarvoja keskenään
muokkaamalla
Erikoisvärit
erisävyisiä lisä- tai koristevärejä, joita käytetään
perusvärien lisäksi tai asemesta
Erikseen valitun kohteen mittaus
kuvaoriginaalin jonkun tunnetun kohdan väri- tai sävyarvojen mittaaminen
Erottelulaskenta
laskentamenetelmä, jossa lukulaitteen värinesitystapa muutetaan painatusolosuhteiden
mukaiseksi
Erottelusuotimet
värilliset suotimet, joita on yleensä kolme (punainen, vihreä
ja sininen) ja jotka päästävät valikoidusti läpi originaalikuvan
värejä
ESA
lyhenne sähköavusteisesta värinsiirrosta syväpainokoneella,
jossa sähkökentän avulla lisätään värin siirtymistä
painopaperille puristusvaiheessa
Etsaus
valotuksessa jääneiden roskien tai muiden asiaankuulumattomien jälkien
poistaminen ei-painavalta pinnalta
Euro-offset, Euro-standardi-offset
laakapainomenetelmälle määritetty eurooppalainen väristandardi
(DIN 16 539)


Filmiarkisto
tekstien, kuvien ja erityisesti sivufilmien säilytyspaikka ja -järjestelmä
Filmiasemointi
lopullisen sivufilmin valmistaminen kuva- ja tekstifilmeistä
Filmivedostus
vedostaminen lopullisilta filmeiltä
Flekso-painokone
kohopainokone, jossa painopinta on valmistettu joustavasta muovista
Flekso-painolevyn valmistus
muovisen kohopainolevyn valmistus valottamalla ja syövyttämällä
Flekso-painosylinterin valmistus
muovisen sylinterimuotoisen painopinnan valmistus valottamalla ja syövyttämällä
tai taivuttamalla levy sylinterille
Fontit
nimetyt kirjasintyypit, joiden ulkonäkö ja -asu on suunniteltu
Fotomekaaninen värivedostus
valottamalla ja laminoimalla tai värjäämällä mekaanisesti
valmistetut menetelmät


Galvano-tekniikka
sähkökemialliset menetelmät
GCR eli harmaakomponentin korvaus
menetelmä, jolla voidaan korvata määriteltävä osa kaikista
värillisistäkin kolmiväriyhdistelmistä mustalla


Harmaatasapaino
se kolmen värillisen osavärin keskinäinen suhde, joka
muodostaa värittömän harmaasävyn
Harvaresoluutiokuva
värinäytön yksityiskohtien toistokykyyn riittävä asemointiapukuva
Heatset-Offset
offset-rotaatio, jossa painovärit kuivataan uunissa
Höyrytys
menetelmä, jota käytetään kuivauksen jälkeen syväpainokoneella
ennen seuraavaa painoyksikköä paperiradan kostuttamiseen ja kutistumisen
kompensointiin


ICC
lyhenne kansainvälisestä väri-konsortiosta, joka on määritellyt
menetelmät, joilla kuvataan laiteriippuvien ja -riippumattomien värinesitysmuotojen
laskentatapa


Jälkikäsittely
yleisnimitys kaikille painovaihetta seuraaville työvaiheille
Jälkipainatus
valmiin painotuotteen etu- tai takakanteen erikseen painettava logo, teksti
tai kuva
Jälkipoltin
Heatset-painatuksen kuivausuunista poistuvan savukaasun polttaminen erittäin
korkeassa lämpötilassa ympäristörasituksen vähentämiseksi
Jälkisyövytys
väriä siirtävien kuppien tilavuuden suurentaminen syväpainosylinterillä
valikoidusti lisäsyövytyksellä


Kaiverrus
väriä siirtävien erikokoisten kuppien tekeminen hallitusti syväpainosylinterille
timanttiterällä kaivertamalla
Kalibrointi
säätömenetelmä, jossa säädöt perustuvat standardoituun
tai virallisesti tarkastettuun vertailukohteeseen tai menetelmään
Kamera
linssiyhdistelmästä ja sen polttopisteeseen sijoitetusta pinnasta
koottu rakennelma, jolla voidaan valottaa mm. valoherkkiä filmejä
Kamerakopiointi
filmin tai painolevyn valottaminen kameralla kuvaamalla toisesta filmistä
Kansien valmistus
kirjan valmistuksessa erillinen kansienvalmistusvaihe
Kehilön valmistus
kohopainolevyn valmistus käsin kokoamalla kirjasimista, kuvalaatoista,
linjoista ja muista elementeistä
Kiinteä levy
tietokoneeseen kiinteästi asetettu levymuisti (kovalevy)
Kiristekalvo
tuotteen kääriminen hiukan joustavaan, kireään muovikalvoon
Kirjapaino
yleisnimitys painolaitokselle
Kirjasimet
kirjaimet, numerot ja erilaiset erikoismerkit
Kirjasinladonta
tekstin kokoaminen yksittäisistä kohopainokirjasimista lopulliseen
suunniteltuun ulkoasuun
Kirjasinleikkaukset
nimetyn kirjasintyypin erikokoiset ja -muotoiset muunnelmat
Kivipaino eli litografia
laakapainomenetelmä, jossa kiven pintaan piirretään kuva rasvaisella
liidulla, myös vanhempi nimitys laakapainolle
Koho-offset
kohopainokone, jossa väri siirretään paperille kumisen välisylinterin
avulla kuten offset-laakapainossa
Kohopaino
menetelmä, jossa painava pinta on ei-painavaa pintaa korkeammalla
Kohopainoyksikkö
väriä paperille siirtävä järjestelmä, johon kuuluvat
painosylinteri, värilaite ja puristustela
Kolmisivuleikkaus
painotuotteen puhtaaksileikkaus ylä- ja alareunasta sekä aukeavalta
sivulta
Kolmiväriharmaa
kolmen värillisen osavärin ne keskinäiset suhteet, jotka muodostavat
päällekkäispainatuksessa harmaasävyn
Kolorimetri
ihmisen värinäköjärjestelmään sovitettu värimittari,
jonka värisuotimet on valittu densitometriä paremmin värinäkökykyä
vastaaviksi
Kompressio
tiedoston pakkaaminen eli tiivistäminen
Kontaktikopiointi
filmin tai painolevyn valottaminen toisesta filmistä siten, että molemmat
filmit ovat tiiviisti kiinni toisissaan
Kostutusvesi
laakapainolevyn ei-painavia pintoja kasteleva vesi, jossa käytetään
pieniä määriä apu- ja lisäaineita mm. pintajännityksen
säätöön
Kovalevy
levymuisti, johon kuuluu kirjoitus- ja lukupäät, pyöritysmoottori
ja muu ohjauselektroniikka
Kovapistefilmi
erittäin jyrkkä, valoherkkä materiaali, jossa pisteen reunaterävyys
on tarkka
Kovat kannet
jäykät, eri tavoin päällystetyt kannet, jotka liimataan
painettujen arkkien selkään erillisen kankaan, krepin tai paperin
kanssa
Kromaus
kaiverretun syväpainosylinterin pinnan kromaaminen sähkökemiallisesti
painoskestävyyden lisäämiseksi
Krominpoisto
kromipinnan poistaminen sähkökemiallisesti syväpainosylinteriltä
Kuiva-offset
laakapainomenetelmä, jossa ei-painavaa pintaa ei kastella vedellä,
vaan värin tarttuminen estyy pinnan väriä hylkivän ominaisuuden
takia
Kuivaus
uuni, jossa kuivataan painovärit ajon aikana
Kuivausyksikkö
syväpainoyksikön yläosassa oleva matalalämpötilainen
uuni tai heatset-offset-painokoneen painoyksiköiden jälkeinen korkealämpötilainen
uuni painovärin kuivaamista varten
Kumisylinteri
kumikangaspäällysteinen sylinteri, jolla painoväri siirretään
levysylinteriltä paperille (offset)
Kumitus
painolevyn suojaaminen hapettumiselta nestemmäisellä arabikumilla
Kuparointi
syväpainosylinterin kuparinkerroksen paksuuden kasvatus sähkökemiallisesti
Kutistekalvo
tuotteen kääriminen muoviin, joka kutistetaan tiukaksi erillisessä
uunissa
Kuumasulateliima eli Hot-Melt
liima, joka voidaan levittää esim. arkkien selkään sulatettuna
ja muuttuu pitäväksi jäähdyttyään
Kuumavalinkoneladonta
tekstin valmistaminen palstariveittäin koneella, joka valaa syötetyt
kirjaimet muoteissa täydeksi riviksi
Kuva-arkisto
erityisesti säilyttämiseen soveltuva kuvatietokanta tai myös
esim. valokuva-arkisto
Kuvakorjailu
korjailua, jolla vaikutetaan kuvan sisältöön ja yksityiskohtiin
Kuvan korvaus
asemointiapukuvan korvautuminen kaikkine sijoittelutietoineen lopullisella täysresoluutiokuvalla
tulostusvaiheessa
Kuvanluku eli detektio
sävy- ja väriarvojen lukeminen sähköiseen muotoon kuvaoriginaalista
Kuvanvalmistus
kuvan luku, värierottelu, kuvankäsittely sekä kuva- ja värikorjailu
Kuvapankki
yleensä kaupallinen kuvatietokanta
Kuvatietokanta
muistijärjestelmä, joka sisältää kuvia ja niihin liittyviä
etsimistä helpottavia hakutietoja
Kylmäliima eli dispersioliima
levitettävä liima, joka kuivuu pitäväksi tietyssä ajassa
Kääntötankotaitto
liuskoiksi leikattua paperirataa yhteenkokoava ja taittava järjestelmä
painokoneessa


Laakapaino
menetelmä, jossa painavan ja ei-painavan pinnan ero perustuu painolevyn
pintaenergiaeroihin eli vettä vastaanottaviin ja hylkiviin pintoihin
Laakapainovärit
öljymäisiä värejä, jotka eivät liukene veteen
Laakapainoyksikkö
väriä paperille siirtävä järjestelmä, johon kuuluvat
levy-, kumi- ja puristussylinterit sekä vesi- ja värilaite
Ladonta
tekstin valmistaminen painettavaan muotoon
Lakkaus
painetun pinnan tai sen osien kuten kuvien lakkaaminen kiillon ja värikkyyden
lisäämiseksi tai painopinnan suojaamiseksi
Lakkauskorjailu
väriä siirtävien kuppien tilavuuden pienentäminen syväpainosylinterillä
täyttämällä niitä valikoidusti lakalla
Laminointi
erillisen suojakalvon liimaaminen (tai valaminen) paperin tai kartongin pintaan
Lankanidonta
taitettujen arkkien sidonta ompelemalla
Lankasidonta
taitettujen arkkien sidonta ompelemalla
Lasertuloste eli printti
tekstistä tai sivuista tulostettu tarkistusvedos
Layout
sivusuunnitelma
Lehtipaino
lehtien, esitteiden ja mainospainotuotteiden painatukseen erikoistunut painolaitos
Levyke
irrallinen, koteloitu magneettilevy ilman kirjoittamiseen, lukemiseen tai pyörittämiseen
kuuluvia osia
Levynvalmistus
painolevyn valotus, kehitys ja käsittely
Levytulostus
kaikkien painettavan arkin sivujen tulostaminen kerralla oikeaan järjestykseen
suoraan painolevylle
Liimakortit
sarjanidonnassa tai liimasidonnassa jonkun sisemmän arkin etu- tai takapintaan
liimalla liitettävä kortti tai muu pienempikokoinen liite
Liimanidonta
taitettujen arkkien sidonta selkäliimauksella pehmeisiin kansiin
Liimasidonta
taitettujen arkkien sidonta selkäliimauksella koviin kansiin
Liitearkit
kirjaan, lehteen tai muuhun sidottavaan tai nidottavaan lopputuotteeseen lisätyt
painetut ja taitetut arkit
Liitteytys
painotuotteeseen erikseen lisättävät erityyppiset liitteet
Limivirtaleikkaus
tuotteen puhtaaksileikkaus hihnalla yleensä painokoneen jälkeen
Linjatiheys
rasteroitujen pisteiden lukumäärä ilmoitetulla matkalla esim.
linjaa/cm
Lisäävä värinmuodostus
värien muodostuminen sekoittamalla värillisiä valonlähteitä,
esim. kolmen päävärin yhdistelmä on valkoinen
Lith-filmi
jyrkkä, valoherkkä materiaali, jolle voidaan valottaa tai tulostaa
vain yhtä sävyä, jolloin sävykuvat on rakennettava rasteroimalla
Liuotin
haihtuva aine, jolla säädetään painovärin juoksevuutta
eli viskositeettia esim. syväpainossa värinsiirron säädössä
ajonopeuden mukaan
Logo
tunnuskuva, tavaramerkki tai vastaava kuva, joka reprossa luokitellaan yleensä
sävyttömäksi viivakuvaksi
Lomakepaino
lomakkeiden painamiseen erikoistunut painolaitos
Luovutus
painettujen arkkien luovutus tai luovutuslaite
LW
lyhenne viivakuvaesitystavasta
Lämpösiirto
väriaineen siirtäminen puristamalla ja kuumentamalla erillisiltä
värikalvoilta vedospohjamateriaalille
Läpivalaisukuva
läpikuultava kuva, jota katsotaan kun valo on sen toisella puolella


Magenta
neliväripainatuksen hiukan sinertävänsävyinen punainen osaväri
Magneettilevy
sähkön avulla magnetoituvalle materiaalille kirjoittamiseen ja lukemiseen
soveltuva pyörivä levy
Magneettinauha
magnetoituva liikkuva pitkä nauha, jolle voidaan kirjoittaa tai jolta voidaan
lukea sähköisesti
Magneto-optinen levy
magnetoinnilla kirjoitettava tai tyhjennettävä ja valolla luettava
levy, jota voidaan käyttää useita kertoja uudelleen
Martioitu laminaatti
kuvioitu laminaatti
Maskifilmi
apufilmi, jolla suojataan filmivalotuksen aikana valitut alueet, kun yhdelle
filmille tai painolevylle tehdään useampia valotuksia
Muisti
tietokoneen tietojen tallennuslaite
Mustavalkokuva
yleensä paperille tai muoville mustavalkonegatiivista valotettu kuva tai
yhdellä värillä, yleensä mustalla, esitetty sävykuva
Mustavalkonegatiivi
läpivalaistava vastavärikuva, josta voidaan valottaa mustavalkokuva
Mustavalkopositiivi
läpivalaistava mustavalkokuva
Mustesuihku eli Ink-Jet
väriainesuihkun sähköiseen ohjaamiseen perustuva tekniikka


Neulonta eli heftaus
arkkien ompelumenetelmä
Neutraalivärit
harmaasävyt
Nidonta eli pehmeäkansinidonta
kirjan kokoaminen ja valmistaminen pehmeisiin kansiin
Nuuttaus
taivutuslinjan puristaminen yleensä paksumpaan materiaaliin


Offset
painomenetelmä, jossa painoväri siirretään painopinnalta
paperille yleensä kumikangaspintaisen siirtosylinterin avulla
Offset-arkkipainokone
yleensä laakapainokone, jossa värinsiirto on toteutettu offset-menetelmällä
ja paperi alistetaan yksitellen koneeseen leikattuina arkkeina
Offset-rotaatio
laakapainokone, jossa värinsiirto on toteutettu offset-menetelmällä
ja paperi ajetaan rullalta
Opaalifilmi
jyrkkä filmimateriaali, joka ei ole kehityksen jälkeen läpikuultava,
vaan pohjaltaan valkoinen
OPI
sivunvalmistuksen kuvanpaikoituksen apumenetelmä, jossa käytetään
helpommin käsiteltävää harvaresoluutiokuvaa sijoittamisen
apuna
Optiikka
erimuotoisista linsseistä koottu järjestelmä, jolla ohjataan
valon kulkua
Optinen levy
levy, johon kirjoitettu tieto poltetaan kiinteästi ja pysyvästi esim.
laserilla ja joka on luettavissa valolla
Originaali
alkuperäinen kuva
Osavärit
värit, joita eri suhteissa yhdistelemällä voidaan tuottaa suuria
määriä värisävyjä esim. väritelevision punainen,
vihreä ja sininen tai neliväripainatuksen syaani, magenta, keltainen
ja musta
Osoitteistus
Postitusosoitteen liimaaminen tai tulostaminen painotuotteeseen ATK-rekisteristä


Painatus
laajamittainen ja tehokas monistusmenetelmä
Painokonetaitto
rotaatiokoneiden loppupäässä tehtävä taittaminen ja
paperiradan katkominen siten, että taitetussa arkissa sivut ovat järjestyksessä
Paino-olosuhteiden ennakointi
painovärien ominaisuuksien, painokoneen ja painopaperin yhteisvaikutusten
ennakkokorjailu
Painopinnanvalmistus
sen pinnan valmistus, mistä väri painetaan tai siirretään
painopaperille
Painosylinteri
sylinteri, jolle kiinnitetään laakapainolevy tai syväpainossa
kaiverrettu kromilla päällystetty teräsrunkoinen kuparisylinteri
Painovärien ominaisuudet
yksittäisten painovärien värisävyjen ja niiden päällekkäispainatusten
värintoisto-ominaisuudet
Painovärit
erivärisiä koostumukseltaan painomenetelmään sopivia värejä,
jotka sisältävät pigmentti-, side- ja liuotinaineita
Painoyksikkö
yleensä yhden osavärin painamiseen tarvittava osa painokonetta
Pakkaaminen eli tiivistäminen
tietojen uudelleenkoodaus siten, että tietosisällön yhdenmukaisuuksia
yhdistellään muistitilan säästämiseksi
Palstataitto
määrätyn levyiseksi ladotun palstan sivulle sijoittelun suunnitteleminen
PasteUp
sivusuunnitelma, joka sisältää ainakin osan sivulle tulevista elementeistä valmiina skannattavaksi tai kameralla kuvattavaksi
Pehmennys
kuvassa olevien yksityiskohtien paikallinen heikentäminen, jotta ne tulisivat
vähemmän näkyviksi
Pehmeät kannet
taipuisat yksinkertaiset kannet, joita käytetään pääasiassa
liimasidonnassa
Peltipaino
vanhempi nimitys laakapainolle, jossa painopinta valotetaan kivilaatan asemesta
ohuelle metallirunkoiselle levylle
Perfektori
menetelmä, jossa arkin molemmat puolet painetaan samanaikaisesti painoyksikössä,
jossa on kumi- ja levysylinterit vastakkain
Perforointi
repäisyrei«itys
Pintakuva
läpinäkymättömälle pinnalle taltioitu valokuva, piirros,
maalaus tai taideteos
Pokaus
painolevyn taittaminen painosylinterille kiinnittämistä varten
Postitaitto
suurikokoisen tabloid-tuotteen ylimääräinen taitto postijakelua
varten
PostScript
vektorigrafiikkaan perustuvat sivunkuvauskielet
Projektiotoistokopiointi
sivufilmien valottaminen ohjelmoidusti kameralla arkkifilmille oikeille paikoilleen
Prosessivärit
neliväripainatuksen osavärit syaani, magenta, keltainen ja musta
Puolto-taanto-painatus
menetelmä, jossa arkin molemmat puolet painetaan eri yksiköissä,
kun arkki on käännetty kääntölaitteella
Puristustela
tela joka puristaa paperiradan syväpainosylinterin pintaan värinsiirtoa
varten


Raakeliterä
syväpainosylinterin pituinen terä, joka kaapii ylimääräisen
värin sylinterin ei-painavalta pinnalta ennen puristusvaihetta
Rainapainokone
painokone, jossa paperi ajetaan rullalta (ts. rotaatio)
Rasterirakenteet
systematiikka, jolla rasteripisteet rakennetaan pienemmistä kuva-alkioista
eli pikseleistä
Rasterointi
sävykuvan sävyarvojen muuttaminen valottamalla tai laskennallisesti
erikokoisiksi rasteripisteiksi
Reikänauha
liikkuva pitkä nauha, johon tiedot kirjoitetaan reiÕittämällä
ja luetaan reiÕistä valolla tai puikoilla
Rekisteritela
painoyksikköjen välisen paperiradan pituutta säätävä
tela syväpainokoneessa, jolla hallitaan ajosuuntaista osavärien kohdistumista
Reproduktio (repro)
tekstin-, kuvan- ja sivunvalmistus
Reprokamera
suurikokoinen kamera, jolla voidaan myös rasteroida
Resoluutio
lukutarkkuus eli vierekkäisten tai toisiaan seuraavien lukupisteiden määrä
ilmoitetulla matkalla
RGB
lyhenne kolmiväriyhdistelmästä punainen, vihreä ja sininen
RIP
rasterointilaskenta, jota käytetään kun sivunkuvauskielellä
valmistettu tiedosto muutetaan tulostuskelpoiseksi filmille, painolevylle tai
tiedostoon tulostamista varten
Rotaatiopainokone
painokone, jossa paperi ajetaan rullalta
Rullapukki
paperirullan aukirullausteline
Rumpuskanneri
kuvanlukulaite, jossa originaalikuva on taivutettuna pyörivällä
rummulla


Saksitaitto
sivutaitto filmien, ladottujen tekstipalstojen, teippien, linjanauhojen jne
avulla
Sanomalehtirotaatio
yleensä offset-rotaatio, jossa käytetään nopeasti kuivuvia
sanomalehtivärejä
Sarjanidonta
taitettujen arkkien nidonta selästään päällekkäin
avattuina metallisilla hakasilla
Satunnaisrasteri eli hajapisterasteri
menetelmä, jossa rasterirakenteessa ei ole säännöllistä
pistekuviota, muistuttaa taajuusmodulointia
Selektiivinen värikorjailu
ehdollinen värikorjailu, jossa korjataan vain niitä värisävyjä,
jotka sisältävät määrättyjä tai määrätyssä
suhteessa eri osavärejä
Setelipaino
setelien ja arvopapereiden painatukseen erikoistunut painolaitos
Sheema
sivusuunnitelma
Sideaine
värin perusaine, jota käytetään esim. syväpainossa
ilman väripigmenttejä yhdessä painovärin kanssa värivoimakkuuden
säätöön
Sidonta eli kovakansisidonta
kirjan kokoaminen ja valmistaminen koviin kansiin
Siirrettävä levy
tietokoneesta irrotettavissa ja kytkettävissä oleva levymuisti (kovalevy)
Silkkipaino
painomenetelmä, jossa väri siirretään paperille väriä
läpäisevän verkon tai kankaan läpi siten, että ei-painavat
pinnat ovat tukossa
Sinikopio
sivufilmistä valottamalla valmistettu kopio, tarkistus- tai sopimusvedos
Sinkilöinti eli stiftaus
hakassidonta, jota käytetään mm. sarjanitomakoneella
Sisäänpisto
valmiin painotuotteen sisään jälkikäteen lisättävä
liite, jota ei liimata eikä sidota
Sivufilmitulostus
tulostus yksittäisinä sivuina
Sivunkuvauskielet
tietokonekieli, jonka avulla voidaan sijoitella monentyyppistä sivulle
tulevaa aineistoa
Sivunvalmistus
sivun tai sivujen valmistaminen suunnitelluista teksteistä, kuvista ja
muista elementeistä
Sivutaitto
valmiin tekstin, kuvien ja muiden elementtien sijoittelun suunnitteleminen
Skanneri
originaalikuvaa määrätyssä järjestyksessä pisteittäin
lukeva laite
Sopimusvedos
teksti- tai värivedos, jota käytetään mallina lopputuotetta
hyväksyttäessä
Spektrofotometri
valon aallonpituusjakauman mittausväline, jossa valaistun kohteen heijastunut
valo jaetaan mitattaviin osiin aallonpituuksien mukaan
Spektroradiometri
valon aallonpituusjakauman mittausväline, jossa mitattava valo jaetaan
mitattaviin osiin aallonpituuksien mukaan
Stakkeri
painokoneen luovutuspäässä taitettuja arkkeja niputtava tai kokoava
laite
Stanssaus
aukon leikkaaminen esim. osoitetta varten
Stokastinen rasterointi
taajuusmoduloitu rasterointi
Sublimaatio
väriaineen siirtäminen erillisiltä värikalvoilta vedospohjamateriaalille
Suorakaiverrus
kaikkien painettavan arkin sivujen kaivertaminen syväpainosylinterille
kerralla oikeaan järjestykseen
Suoralaakapainokone
laakapainokone, jossa väri siirretään painolevyltä suoraan
paperille ilman kumista offset-välisylinteriä
Suoratulostus
levytulostus
Suurennussuhde
kuvaoriginaalin ja siitä tehdyn painokuvan kokojen suhde
Syaani
neliväripainatuksen hiukan vihertävänsävyinen sininen osaväri
Sylinterikorjailu
kuvien tai kuvan osien väriä siirtävien kuppien koon muuttaminen
tarvittaessa pienemmäksi tai suuremmaksi syväpainosylinterillä
Sylinterinvalmistus
syväpainon painopinnanvalmistus
Sylinterinvalmistus kohopainossa
sylinterimuotoisen painopinnan valmistus syövyttämällä siten,
että ei-painavat pinnat saadaan alemmalle tasolle
Syväpaino
menetelmä, jossa painavat pinnat ovat painopintaa syvemmissä väriä
siirtävissä pienissä erikokoisissa kupeissa
Syväpainorotaatio
syväpainokone, jossa paperi ajetaan rullalta
Syväpainovärit
juoksevia pigmenttiä, sideainetta ja liuotinta sisältäviä
värejä
Syväpainoyksikkö
väriä paperille siirtävä järjestelmä, johon kuuluvat
painosylinteri, väriannostelulaitteisto, raakeliterä, puristustela
ja kuivausyksikkö
Syövytys
väriä siirtävien erikokoisten kuppien tekeminen hallitusti syövyttämällä
kuparipintaa syväpainomenetelmässä
Sävyfilmi
valoherkkä materiaali, jolle voidaan valottaa tai tulostaa useita sävyjä
eli tummuusarvoja
Sävyntoisto
kuvaoriginaalista luettujen ja lukulaitteella käsiteltyjen sävyjen
keskinäiset suhteet
Sävyntoistokyky
lukulaitteen tekninen kyky erottaa originaalikuvan sävyjä tummasta
vaaleaan
Sävyntoistokäyrät
luettujen ja käsiteltyjen sävyjen numeeriset vastaavuudet tummasta
vaaleaan


Taajuusmoduloitu rasterointi (FM)
pisteiden tiheys vaihtelee sävyn mukaan ja niiden koko pysyy vakiona
Taittaminen
painetun arkin taittelu taittokoneella siten, että taitetussa arkissa sivut
ovat järjestyksessä
Taittolaite
paperiradan leikkaava ja taittava laite koneen luovutuspäässä
Tallennusmuodot
tapa koodata ja tunnistaa tallennettua tai tallennettavaa tietoa
Tallentaminen
tekstien, kuvien ja sivujen säilyttämis- tai arkistointimenetelmät
Tarkistusvedos
teksti- tai värivedos, jota käytetään oikeellisuuden tarkistamiseen
Tasoskanneri
kuvanlukulaite, jossa originaalikuva on suorana tasolla
Taustan vaikutus
taustan valaistuksen tai värin vaikutus kohteen havaittavaan väriin
Tekstiarkisto
erityisesti säilyttämiseen soveltuva tekstitietokanta
Tekstinvalmistus
tekstin kirjoittaminen, muokkaaminen, taittaminen ja oikoluku
Tekstitaitto
valmiin tekstin sivulle sijoittelun suunnitteleminen
Tekstitietokanta
muistijärjestelmä, joka sisältää kirjoituksia ja niihin
liittyviä etsimistä helpottavia hakutietoja
Terävöitys
kuvassa olevien yksityiskohtien paikallinen korostaminen, jotta ne tulisivat
helpommin nähtäviksi
TIFF
lyhenne eräästä kuvan tallennusmuodosta
Tiikeli
yksivärinen arkkipainokone, jossa väri puristetaan suoralta painopinnalta
paperille suorana
Toistokopiointi
sivufilmien valottaminen ohjelmoidusti siirtäen suoraan painopinnalle oikeille
paikoilleen
Tolueenin talteenotto
aktiivihiili-höyry-järjestelmä, jolla kuivausvaiheissa vapautunut
tolueeni kerätään talteen syväpainossa
Tulostus
yleisnimitys valottamiselle ja kirjoittamiselle (printtaus)
Tulostus filmille
kuvien, tekstien tai sivujen valottaminen filmille tai valoherkälle paperille
Tulostus painolevylle
painolevyn valottaminen suoraan tietojärjestelmästä ilman filmejä
Tulostus tiedostoon
sivunkuvauskielellä valmistettujen sivujen muuttaminen tulostuskelpoiseen
muotoon
Tulostusresoluutio
tulostuslaitteen tarkkuus, joka ilmoitetaan kuva-alkioiden eli pikselien lukumääränä
ilmoitetulla matkalla, esim. dpi tai pistettä sentillä
Tumma pää
tummin valittu sävy
Tumman pään mittaus
kuvaoriginaalin valitun mustan mittaaminen
Typografia
tekstin ulkonäön muotoilu siten, että se on luettavaa, tasapainoista
ja ulkonäöltään kaunista tai tarkoituksenmukaista
Täysresoluutiokuva
painojäljen yksityiskohtien toistokyvyn mukainen lopullinen kuva


UCR eli alivärinpoisto
menetelmä, jolla voidaan korvata määriteltävä osa kolmiväriharmaista
tai lähes harmaista sävyistä mustalla
UV-lakka
ultraviolettivalolla kuivattava lakka


Vaalea pää
vaalein valittu sävy
Vaalean pään mittaus
kuvaoriginaalin valitun valkoisen mittaaminen
Valaistus
ympäröivän valon värin vaikutus kohteen havaittavaan tai
luettavaan väriin
Valoherkkä paperi
valoladontafilmimateriaali, joka ei ole kehityksen jälkeen läpikuultava,
vaan pohjaltaan valkoinen
Valoladonta
tekstin valottaminen kirjasin kerrallaan filmille kirjasinmerkit sisältävän
filmin läpi
Valopaino eli kollotypia
laakapainomenetelmä, jossa painopinta valmistetaan valotuksella kromaattiliivatepintaa
parkitsemalla
Vedostus
tekstin, kuvan, sivun tai koko painoarkin kopiointi tai erillinen tulostaminen
tarkistusta varten
Vesilaite
telasto, joka kastelee laakapainolevyä ennen värinlevitystä
Video
kuvasignaalin koodausmenetelmä, joka mahdollistaa kuvan siirron yhdessä
kanavassa
Videokamera
kamera, jonka filmitason paikalla on valonherkkä pinta valomäärien
muuttamiseksi sähköiseen muotoon
Viivakuva
kuva, joka ei sisällä sävyjä esim. piirros tai kaavio
Vähentävä värinmuodostus
värien muodostuminen sekoittamalla väriaineita, esim. kolmen päävärin
sekoitus on musta, tosin käytännössä lähes musta
Väri-vesi-tasapaino
painolevyn juuri riittävä kasteleminen painatuksen aikana, jotta painoväri
ei tarttuisi ei-painavalle pinnalle
Värierottelu
kuvaoriginaalin värien jakaminen esim. painovärejä vastaaviin osaväreihin
Värierottelu kuvanlukuvaiheessa
perinteinen värierottelu, jossa kuvaoriginaalin värit säädetään
vastaamaan suoraan paino-olosuhteita
Värikorjailu
korjailua, jolla vaikutetaan kuvan väreihin
Värilaite
telasto, joka siirtää painoväriä laakapainolevylle niihin
kohtiin, jotka eivät ole kastuneet kostutusvedellä
Värimittaus
värillisyystietoa kuvaavat erityyppiset mittausmenetelmät
Värinannostelulaitteisto
painovärin, sideaineen ja liuottimen syöttämisestä huolehtiva
järjestelmä syväpainokoneella
Värinegatiivi
läpivalaistava vastavärikuva, josta voidaan valottaa värivalokuva
Värinesitystavat
väriaineiden, värin ominaisuuksien tai värejä käyttävien
sovellusten ja menetelmien mukainen tapa esittää värit numeerisessa
muodossa, koodattuina tai muilla tunnuksilla
Värinhallinta
kuvanlukulaitteiston, värivedostuksen, näyttöpäätekuvien
ja värierottelulaskennan hallittava kalibrointi- ja säätöjärjestelmäkokonaisuus
Värinsovitus
eri värinesitys- tai koodausjärjestelmien välinen numeerinen,
matemaattinen tai taulukkomuotoinen sovittaminen
Värinsäätö erikseen valittujen kohteiden mukaan
tunnettujen värien säätäminen tiedossa oleviin väriarvoihin

» Painovalmiit PDF-tiedostot

» Aineiston toimitus

LIITEOHJE (PDF, 68 Kt)

LIITTEIDEN TOIMITUSOHJEET:
ACTA PRINT OY (PDF, 36 Kt)
FORSSAN KIRJAPAINO OY (PDF, 36 Kt)

INK JET –OHJE (PDF, 32 Kt)

» Graafinen sanasto